Class: shaka.polyfill.PatchedMediaKeysWebkit.MediaKeys

Constructor

new MediaKeys(keySystem)

Parameters:
Name Type Description
keySystem string
Implements:
  • MediaKeys
Source:

Members

keySystem_ :string

Type:
  • string
Source:

Methods

findSession_(sessionId) → {shaka.polyfill.PatchedMediaKeysWebkit.MediaKeySession}

Parameters:
Name Type Description
sessionId string
Source:
Returns:
Type
shaka.polyfill.PatchedMediaKeysWebkit.MediaKeySession

getStatusForPolicy()

Source:

onWebkitKeyAdded_(eventnon-null)

Parameters:
Name Type Description
event MediaKeyEvent
Source:

onWebkitKeyError_(eventnon-null)

Parameters:
Name Type Description
event MediaKeyEvent
Source:

onWebkitKeyMessage_(eventnon-null)

Parameters:
Name Type Description
event MediaKeyEvent
Source:

onWebkitNeedKey_(eventnon-null)

Parameters:
Name Type Description
event MediaKeyEvent
Source:

setMedia(media)

Parameters:
Name Type Description
media HTMLMediaElement
Source:

setServerCertificate()

Source: